Privacy en cookie beleid + Algemene voorwaarden

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens deze website van zijn gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.
Door gebruik te maken van deze en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.
De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door deze website aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van deze website, kan hij/zij deze website schriftelijk contacteren op onderstaand adres:
Sam Van den Haute
Solleveld 49
9500 Geraardsbergen
Sam@checkoutsam.be

1. Verwerking van gegevens

1. Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan deze website – en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van deze website – voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Artikel 2. Verzameling van gegevens

2.1. Opdat deze website de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van de nieuwsbrief aanvraag meedeelt, te verzamelen en te bewaren zolang deze website dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

Bij een aanmelding op de nieuwsbrief of een bericht op een van de blog posts dient de gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het verwerken van je bericht, dewelke als zondanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:
– Naam;
– Email adres;
Voorts kunnen in het kader van de aanvraag al meer gegevens worden gevraagd, zoals:
– Een eigen gekozen opmerking of bericht.

Geen van deze gegevens worden ooit openbaar gedeeld of voor andere doeleinden dan de bovenstaande gebruikt.
Alleen bij het invullen van de desbetreffende formulieren op deze website worden de gebruikersgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden opgeslagen. Deze gegevens zijn:

– IP-adres van de gebruiker;
– naam van de opgevraagde site;
– datum en tijdstip van opvragen;
– de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen;
– overgedragen hoeveelheid gegevens;
– statusmelding over het welslagen van de opvraging;
– sessie-identificatienummer.

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de gebruiker een offerte aanvraagt op de website de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:
– datum en tijdstip van inloggen;
– IP-adres (Internet-Protocol adres);
– nummer van sessiecookies;
– sessie-identificatienummer.

2.2. Deze website maakt voor de web analyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics’, een dienst van de firma Google Inc. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2.3. Deze website maakt gebruik van zogenoemde “cookies” om de online-ervaring en onlinetijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, meetcookies alsook van permanente cookies.
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen de door deze website aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

2.4. Deze website maakt gebruik van de Facebook-pixel om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te kunnen bezorgen en aan ‘profiling’ te doen. Via uw persoonlijke Facebookinstellingen kan u deze verwerking verhinderen.

1. Artikel 3. Gebruik van gegevens

Deze website houdt de persoonsgegevens bij een externe partij bij (Mailchimp) en houdt de persoonsgegevens zelf niet bij.
In geval van foutief meegedeelde informatie of geen reactie kunnen gegevens alsnog voor volgende doeleinden worden gebruikt:
a. Het contacteren van deze personen in het kader van het alsnog vermelden van de juiste gegevens;
b. Het naar behoren en/of optimaal verlenen van klantenondersteuning;
c. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van deze website.

1. Artikel 4. Delen met derden

3.1. Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:
– Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijv. het boeken van een reis bij een partij waar deze website mee samenwerkt);
– Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijv. bij het publiceren van een review);
– Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid).

4.3. Externe dienstverleners van deze website die in naam en opdracht van deze website diensten verlenen, teneinde de dienstverlening mogelijk te maken, worden niet als derde beschouwd.

2. Beveiliging van gegevens

1. Artikel 5. Beveiliging van gegevens

5.1. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van Sam Van den Haute.
Alle informatie die de gebruiker ingeeft bij de offerteaanvraag op deze website is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen de internetbrowser van de gebruiker en de webserver van deze website en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling.

3. Rechten van de betrokkene

1. Artikel 6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op inzage – informatie
Deze website heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij deze website zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze kortstondig bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

6.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van deze website gebruik te maken.
Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.
Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij deze website opgegeven e-mailadressen.

6.3. Recht op rectificatie
De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren via een nieuwe offerteaanvraag.

6.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij deze website opgeslagen persoonsgegevens. Let wel op dat deze gegevens onmiddellijk worden verder gestuurd naar geïnteresseerde partijen en aldus onmiddellijk na aanvraag ook weer van de servers en inboxen worden verwijderd.
Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij deze website opgegeven e-mailadressen. Het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kan echter beperkt zijn door wettelijke bewaarverplichtingen die op deze website rusten.

Verdere algemene voorwaarden

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo,s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sam Van den Haute of rechthoudende derden. Voor het gebruik van fotomateriaal en/of teksten is er steeds uitdrukkelijke toestemming nodig.

5. Aankopen van reizen, tours e.d.

Op deze website is het mogelijk reizen en excursies (tours) aan te kopen bij derden. Sam Van den Haute werkt hiervoor samen met externe partners die deze aanvragen behandelen. De aanbiedingen die terug te vinden zijn op deze site worden ingeladen via externe iframes. Sam Van den Haute is niet verantwoordelijk van de inhoud van deze externe aanbiedingen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruikmaken van deze diensten noch voor eventuele fouten die in deze aanbiedingen worden getoond. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de externe partners.

6. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Sam Van den Haute levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sam Van den Haute de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Sam Van den Haute kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het contactformulier of via sam@checkoutsam.be.
De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sam Van den Haute geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina,s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina,s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.
Adres maatschappelijk zetel:
Sam Van den Haute
Solleveld 49
9500 Geraardsbergen
Belgïe
E-mail: Sam@checkoutsam.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0840791347